Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση τριών θέσης καθαριστή/στριας στις ακόλουθες ισάριθμες σχολικές μονάδες, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018:

 • 12ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης (Μαραθώνος 9)
 • 17ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης (Ιερολοχιτών 4)
 • 2ο νηπιαγωγείο Ξάνθης (Τζαβέλα 6).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη/στις σχολική/ές μονάδα/ες που επιθυμούν τη Δευτέρα 28 και από την Τετάρτη 30 Αυγούστου έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου τις ώρες 10.00-12.00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα παραλαμβάνεται και θα συμπληρώνεται στη σχολική μονάδα
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Ξάνθης
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. η οποία να έχει εκδοθεί τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, για υποψηφίους/ες με ανήλικα τέκνα
 • Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής νοσοκομείου Ξάνθης, για υποψηφίους/ες με αναπηρία τέκνων άνω του 70% (εάν υπάρχει)
 • Υπεύθυνη δήλωση -επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής- αν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι γονέας παιδιού που φοιτά σε ένα από αυτά τα σχολεία.

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθαρισμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση -επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής- ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 • Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό καθώς και από ψυχίατρο, για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν.3584/2007.

Όσοι-ες καθαριστές/στριες αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους πίνακες καθαριστών-στριών των 12ου δημοτικού σχολείου Ξάνθης, 17ου δημοτικού σχολείου Ξάνθης και 2ου νηπιαγωγείου Ξάνθης, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *