Ημέρα συνεδριάσεων στον δήμο Αβδήρων

Ημέρα συνεδριάσεων η σημερινή για τον δήμο Αβδήρων, με επιτροπή ποιότητας ζωής στις 12.00, οικονομική επιτροπή στις 13.30 και διπλή συνεδρίαση (18.30 και 19.00) του δημοτικού συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

Επιτροπή ποιότητας ζωής

 1. Οριοθέτηση οικισμού Παλαιού Ζυγού (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Πετεινού δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 – Φ.Ε.Κ. 60/Α΄/31-03-2011 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Μαγικού δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 – Φ.Ε.Κ. 60/Α΄/31-03-2011 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Γνωμοδότηση για την κοπή τεσσάρων δένδρων (πεύκα) στα νεκροταφεία Πολυσίτου (εισηγητής: Απόστολος Ελευθεριάδης, προϊστάμενος τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας).

Οικονομική επιτροπή

 1. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2017-2018 – Κατακύρωση και ανάδειξη αναδόχου» (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 2. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών της 46/2017 μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των δημοτικών γηπέδων» (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο «Αγορά τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 44.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας).

Δημοτικό συμβούλιο (ειδική συνεδρίαση)

 • Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του δήμου χρήσεως 2016 (εισηγητές: Γεώργιος Τσιτιρίδης, δήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του δήμου – Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – Γεώργιος Γκακίδης, λογιστής του δήμου).

Δημοτικό συμβούλιο (τακτική συνεδρίαση)

 1. Παραλαβή της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Παλαιού Ζυγού» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Πετεινού δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 – Φ.Ε.Κ. 60/Α΄/31-03-2011 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Μαγικού δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 – Φ.Ε.Κ. 60/Α΄/31-03-2011 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Συζήτηση επί ερωτημάτων του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλη Τσολακίδη (εισηγητής: Βασίλειος Τσολακίδης)
 6. Έγκριση10ης τροποποίησης-αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 7. Διόρθωση της υπ’ αριθμό 287/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός σύμβουλος του δήμου)
 8. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου εμβαδού 357,55 τ.μ. και τμήμα της έκτασης στο οποίο αυτό είναι χτισμένο του αγροτεμαχίου με αριθμό 371 του αναδασμού Συδινής 1998-2006 έκτασης 4.157,15 τ.μ. στον οικισμό της Συδινής στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Γενισέα ΙΙ – ΚοινΣΕπ” (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός σύμβουλος του δήμου)
 9. Έγκριση πληρωμής τιμολογίου εφημερίδας που δημοσίευσε περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 15 τ.μ. στη θέση «παραλία Μυρωδάτου 3» του οικισμού Ερωδιού του δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μιχαήλ Τσολακίδης, προϊστάμενος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)
 10. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2018 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 – άρθρου 63 και 76 του Ν.3852/2010 (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 12. Επικαιροποίηση επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Αβδήρων περιόδου 2015-2019 (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμό 27/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Κασσέρης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμό 16/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά στην «Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων χρήσεως …» (Κωνσταντίνος Κασσέρης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 241/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Μερική τροποποίηση της με αριθμό 27/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Ορισμός ορκωτού λογιστή ως εκκαθαριστή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων»(εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Έγκριση σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον δήμο Εσσεντούκσκι, περιοχής Πρεντγκόρνι, περιφέρειας Σταυροπόλσκι, Ρωσικής Ομοσπονδίας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Αντικατάσταση εκπροσώπων του δήμου Αβδήρων στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Πρόσκληση προς τον δήμαρχο του αδελφοποιημένου δήμου Λύσης της Κύπρου για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του δήμου Αβδήρων – έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 22. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης (γ’ κατανομή) ποσού 58.182,59€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», καθώς και στα μειονοτικά σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Δωρεάν παραχώρηση στον δήμο Αβδήρων κοινόχρηστων εκτάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ύδρευσης (εισηγητής: Νικόλαος Χατζόπουλος, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
 24. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου του κοινοτικού καταστήματος Νέας Κεσσάνης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κεσσάνης “Αγία Παρασκευή” για τη στέγασή του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισηγητής: Δήμος Γαρούφας, αντιδήμαρχος).

 

Ένα κείμενο γροθιά για τη Μάνια Τεγοπούλου

Αρκετός ντόρος έγινε με τη συνέντευξη-ξέπλυμα που παραχώρησε η Μάνια Τεγοπούλου στον Γιώργο Χρονά (επιφανές μέλος του κονκλάβιου της κληρονόμου στο «παραμάγαζο» του Χαλανδρίου τον καιρό που η κληρονόμος διέλυε την “Ελευθεροτυπία”) και η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Οδός Πανός». Με αφορμή αυτή τη «συνέντευξη», ο δημοσιογράφος και πρώην εργαζόμενος στην «Ελευθεροτυπία» Αντώνης Φουντής, υπογράφει ένα δισέλιδο στην εφημερίδα «Documento» καταπέλτη για την πρώην εκδότρια.

Το δημοσίευμα αυτό για τη Μάνια Τεγοπούλου, μια πρώην εκδότρια που σύμφωνα με τα λεγόμενα της -όπως αναφέρει το δημοσίευμα- στα δεκαέξι της πήγαινε «στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι και έπαιρνε πίπες στις τουαλέτες για να μαζέψει λεφτά», το θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον και το παραθέτουμε ολόκληρο. Πριν απ’ αυτό όμως, ας διατυπώσουμε μια απορία: Αν κάποιος από εμάς χρωστάει λίγες χιλιάδες ευρώ οπουδήποτε (σε τράπεζες, δημόσιο κ.α.), η τύχη του είναι προδιαγεγραμμένη. Χάνει την περιουσία του, χάνει την αξιοπρέπειά του, τα χάνει όλα. Η τύπισσα αυτή, αν και έχει εκατομμύρια ευρώ οφειλές και εξ αιτίας της έμειναν άνεργοι 850 εργαζόμενοι, εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερη και μάλιστα να δίνει συνεντεύξεις παρουσιαζόμενη σαν τιμητής του δημόσιου βίου. Είναι κι αυτό μια απόδειξη της «ισονομίας και ισοπολιτείας» που διέπει το αστικό μας κράτος.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι ο συντάκτης, το δημοσίευμα του οποίου θέτει καίρια ερωτήματα στη Μάνια Τεγοπούλου, θεωρεί αδιάψευστους τους ισχυρισμούς του γράφοντας: «Αν η κληρονόμος Μαριάνθη Τεγοπούλου πιστεύει ότι έχει αρχίδια (όπως υποστηρίζει στη «συνέντευξη»), ας διαψεύσει», όσα επικαλείται στο κείμενο του.

Το κείμενο

(πηγή: Αντώνης Φουντής – “Documento”)

Μ. Τεγοπούλου: Λίγο από επαναστάτρια, λίγο από παρμένη, λίγο από αντιεξουσιάστρια, λίγο από αναρχοαυτόνομη, λίγο από ρώσικη (που τελικά είναι γαλλική) σαλάτα. Με λίγα λόγια, πολύ λίγη για να διευθύνει εκδοτικό κολοσσό όπως ήταν για πολλά χρόνια η Χ.Κ. Τεγόπουλος.

Αφορμή για το δημοσίευμα στάθηκε η συνέντευξη-πλυντήριο της κληρονόμου σχεδόν έξι χρόνια μετά το κλείσιμο της εφημερίδας, όταν η -αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι- Μάνια πέταξε στον δρόμο απλήρωτους 850 εργαζομένους. Τη συνέντευξη-ξέπλυμα, στην οποία μεταξύ άλλων ειπώθηκε και η φράση «(οι δημοσιογράφοι) μου έσπαγαν τα αρχίδια», πήρε ο Γιώργος Χρονάς, επιφανές μέλος του κονκλάβιου της κληρονόμου στο «παραμάγαζο» του Χαλανδρίου τον καιρό που η κληρονόμος διέλυε την εφημερίδα. Η «συνέντευξη» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Οδός Πανός».

Ο Γ. Χρονάς «στρίμωξε» για τα καλά την κληρονόμο Μάνια, με σκληρές ερωτήσεις του τύπου «είστε τόσο καλή όσο λένε;»! Πέρα από την πλάκα όμως, παρέλειψε να ρωτήσει ορισμένα πράγματα για την εποχή που η «αρχιδάτη» Μάνια γκρέμιζε τη Χ.Κ. Τεγόπουλος. Ας δούμε λοιπόν ορισμένες ερωτήσεις που θα έπρεπε, αλλά δεν έκανε ο φίλος στη φίλη του (γιατί οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται):

1. Γιατί μετά τον θάνατο του πατέρα σου ερχόσουν στην «Ελευθεροτυπία» με σλόγκαν «εσείς οι δημοσιογράφοι θα κλείσετε την εφημερίδα, όχι εγώ»;

2. Γιατί μεταξύ στριφτών, μπάφων και μπουκαλιών μπίρας ανά χείρας αλλά και δυσωδίας (πολλοί υιοθέτησαν την προτροπή «Μάνια, αγάπα το περιβάλλον, να πλένεσαι») απαξίωνες στους διαδρόμους της Μίνωος τους πάντες και τα πάντα, ενώ δεν είχες ιδέα από δουλειά γενικώς και από εφημερίδα ειδικότερα;

3. Γιατί ενώ είσαι άτομο που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν πούλησες την εφημερίδα αφού όπως έλεγες δεν την ήθελες, αλλά προτίμησες να την κλείσεις για να «εκδικηθείς» τους δημοσιογράφους της;

4. Γιατί ενώ έβλεπες ότι στερεύει η κάνουλα δεν ξεκίνησες προσπάθειες να κρατήσεις την εφημερίδα όρθια, αλλά έκανες χαβαλέ και επαναλάμβανες «εσείς θα κλείσετε την εφημερίδα»;

5. Γιατί το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν οι… φιλοσοφίες του κολλητού σου, του «μοναδικού αθώου» Γιωτόπουλου και οι δημοσιεύσεις των επιστολών του για τη 17Ν και τον «κακό» Κουφοντίνα; Γνωρίζει ο φίλος σου ο Χρονάς για τη λογοκρισία που επέβαλες τότε εσύ, η «επαναστάτρια» Μάνια, στην υπεύθυνη του ρεπορτάζ Κατερίνα Κατή -αναγκάζοντάς την να κατεβάσει το μολύβι- η οποία αφού σου έσυρε τα εξ αμάξης έφυγε πρώτη και καλύτερη από το μαγαζί;

6. Γιατί αν και είχες ήδη πέντε μήνες απλήρωτους τους εργαζομένους, έτρεξες να αγοράσεις αντί 300.000 ευρώ (αν αληθεύει το ποσό και δεν είναι μεγαλύτερο) το σπίτι της Πεϊνό, συζύγου του Γιωτόπουλου, στους Λειψούς, με το επιχείρημα ότι «η φουκαριάρα δεν είχε λεφτά, θα το έχανε και θα έμενε στον δρόμο»;

7. Γιατί θυμήθηκες να τρέξεις για δάνειο όταν τα λεφτά τελείωσαν;

8. Όταν οι τράπεζες κατάλαβαν πόσο ανίκανη είσαι (και όχι «επικίνδυνη» όπως διαλαλούσαν τα παπαγαλάκια σου) αποφάσισαν να σε «στραγγαλίσουν», με μπροστάρη στη νέα σταυροφορία τον αξιότιμο Ευάγγελο Βενιζέλο. Γιατί τότε το μόνο που έκανες ήταν να βρίζεις χυδαία αντί να οργανώσεις την άμυνά σου;

9. Γιατί τότε έβαλες το «πολυεργαλείο» σου και πρώην «πιστόλι» του Αλαφούζου να γράφει καθημερινά κατά του Βενιζέλου;

10. Γιατί έπαιρνες αποφάσεις ύστερα από «σοβαρές» -μεταξύ αλκοόλ και στριφτών- συσκέψεις με άσχετα πρόσωπα στο σπίτι σου στο Χαλάνδρι;

11. Από πού και ως πού άτομα άσχετα με την εφημερίδα ή τη δημοσιογραφική δουλειά (Χρονάς, Σκλάβη, Μαστοράκης, ο πρώην σύζυγός σου, ο τότε σύντροφός σου και κατά περίσταση τρία τέσσερα άτομα από την «Ε» και την «Κ.Ε.», το «Έψιλον» και το εμπορικό-διαφημιστικό τμήμα της Χ.Κ. Τεγόπουλος) αποφάσιζαν για τους εργαζομένους;

12. Γιατί η αδερφή σου, η έτερη κληρονόμος Λένα, που ασχολούταν με το θέατρο και το real estate σε Αθήνα και Παρίσι και έγινε διευθύνουσα σύμβουλος της Χ.Κ. Τεγόπουλος χωρίς να έχει ιδέα από τα της εταιρείας, έπαιρνε αποφάσεις για την εφημερίδα και το enet.gr;

13. Τι σου έλεγαν οι «φιλεναδίτσες» σου από τον τρίτο όροφο και πάνω της Μίνωος, που σε έγλειφαν για να σώσουν τη θέση τους;

14. Πόσα λεφτά παίρνατε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εσύ, η αδερφή σου και οι γνωστοί σας, ακόμη και όταν είχαν παύσει οι πληρωμές προς τους εργαζομένους αν και οι εφημερίδες κυκλοφορούσαν κανονικά;

15. Γιατί τις μονές μέρες εσύ, η ξυπόλητη επαναστάτρια του καναπέ, ζητούσες από το αθλητικό τμήμα να μη χτυπάμε (λόγω Παναθηναϊκού) την οικογένεια Βαρδινογιάννη και τις ζυγές μέρες ζητούσες να τη χτυπάμε αλύπητα;

16. Ποιος ο λόγος που εκδόθηκαν περιοδικά για κάποιο διάστημα και σταμάτησαν στη συνέχεια χωρίς αιτιολόγηση; Έβγαιναν μόνο και μόνο για να χαρτζιλικώνονται οι κολλητοί σου που τα εξέδιδαν;

17. Γιατί έκλεισε ξαφνικά η ναυαρχίδα της εφημερίδας, το εκπληκτικό «Γεώ», το οποίο έδινε τα περισσότερα φύλλα στην επιχείρηση; Σε συμβούλευσε το κονκλάβιό σου, είδες όνειρο, ήπιες τίποτε καλό και σου ήρθε έμπνευση;

18. Γιατί όταν τρεις τράπεζες (Alpha, Πειραιώς, Eurobank – αν θυμάμαι καλά) αποφάσισαν να σου δώσουν δάνειο εννέα εκατομμυρίων ευρώ (από τρία η καθεμία) δέχτηκες, αλλά όταν ήρθε η μέρα του ραντεβού δεν πήγες να υπογράψεις, αλλά τηλεφώνησες στον Κωστόπουλο της Alpha και τον διαολόστειλες;

19. Γιατί παραμύθιασες 850 εργαζομένους και ποτέ δεν ήρθες να μιλήσεις η ίδια, έστω και αν δεν μπορείς να αρθρώσεις πρόταση με πέντε (και πολλές λέω) λέξεις;

20. Γιατί κάθε φορά έστελνες απεσταλμένο για να πουλήσεις ένα καινούργιο παραμύθι; Αφού έχεις αρχίδια, όπως διαφημίζεις, τι πιο σωστό από το να κάνεις καθαρές εξηγήσεις από την αρχή;

21. Μια μέρα ενημερωθήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι ότι την τάδε μέρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα γραφεία της εφημερίδας στη Μίνωος για να μας αναγγείλουν τα ευχάριστα νέα. Ένα σχέδιο σωτηρίας που παρέδωσες στην Τράπεζα Πειραιώς και έγινε δεκτό. Όμως όταν συγκεντρωθήκαμε, ο εκπρόσωπός μας Πάνος Σώκος μας ενημέρωσε ότι μόλις είχε λάβει ένα φαξ από την Τράπεζα Πειραιώς: η τράπεζα υποστήριζε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν έκανε δεκτό κανένα σχέδιο, απλούστατα γιατί δεν της παραδόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο.

22. Αν αυτό είναι ψέμα, γιατί δεν βγήκες να το διαψεύσεις;

23. Γιατί έδιωχνες και άλλαζες διευθυντές κάθε δύο μέρες; Και επειδή εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι -και το αποτέλεσμα είναι 850 εργαζόμενοι στον δρόμο (κάποιοι σήμερα έχουν φύγει από τη ζωή, όχι από γηρατειά)-, το παραμυθάκι ότι εσύ «έφαγες» μόνο τους κακούς διευθυντές δεν αποκοιμίζει ούτε μικρό παιδί.

24. Γιατί δεν μίλησες ποτέ στους εργαζομένους; Μήπως τελικά γιατί δεν έχεις αρχίδια;

25. Γιατί μας παρουσίασες ως γενικό διευθυντή της επιχείρησης έναν γνωστό σου, κοτοπουλά στο επάγγελμα, από το Χαλάνδρι;

26. Δεν ντράπηκες όταν παραχώρησες τον χώρο του γραφείου του πατέρα σου στον κολλητό σου Δημήτρη Πουλικάκο; Αληθεύει ότι χρυσοπληρώθηκαν με ποσό πάνω από 200.000 ευρώ τα cd του για να δοθούν προσφορά με την εφημερίδα;

27. Προς τι η πατέντα με τον δικηγόρο σου Χάρη Οικονομόπουλο για την έκδοση της «Νέας Ελευθεροτυπίας», η οποία έκλεισε ύστερα από έναν χρόνο, αφήνοντας για δεύτερη φορά απλήρωτους όσους δούλεψαν εκεί με μισθούς πείνας;

28. Γιατί κάθε φορά που έβγαιναν δικαστικές αποφάσεις έτρεχες να τις μπλοκάρεις με δεκάδες νομικά ή νομικίστικα τρικ;

29. Γιατί έκανες και κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι των δικηγόρων σου για να καθυστερείς τις όποιες εξελίξεις;

30. Γιατί όταν έκλεισε πια η εφημερίδα δεν υπέγραφες απολύσεις σε εργαζομένους που ήθελαν να αποχωρήσουν, προκειμένου να γραφούν στο ταμείο ανεργίας;

31. Γιατί άλλαξες μέσα σε ένα χρόνο δέκα δικηγορικά γραφεία;

32. Γιατί σε κάθε δικαστήριο εμφάνιζες στρατό από δικηγόρους ενώ «δεν είχες φράγκο»;

33. Τι έκανες τα λεφτά από την πώληση (πολλοί μιλούν και για 80 εκατομμύρια ευρώ) της «Χρυσής Ευκαιρίας»;

34. Γιατί απαξίωνες όποια εμπορική δουλειά ερχόταν, τη στιγμή που αναζητούσες απεγνωσμένα χρήματα;

35. Τι σχέση είχες με το αποτυχημένο περιοδικό «W» που φόρεσες καπέλο στην επιχείρηση; Ποιες «φιλενάδες» από τον τρίτο όροφο και πάνω της Μίνωος σε έψησαν να το εκδώσεις;

36. Γιατί αρνήθηκες τρομερή προσφορά από εκπρόσωπο τριών γαλλικών στοιχηματικών εταιρειών για το περιοδικό στοιχήματος «Bet» (100.000 ευρώ για δέκα μήνες), λέγοντας στον συνάδελφο Βασίλη Μητριάνο την περίφημη ατάκα «Είπαμε να γίνουμε πουτάνες, αλλά ακριβές πουτάνες»;

37. Γιατί δύο μήνες μετά τη συγκεκριμένη απόρριψη ζήτησες από τον συνάδελφο να φέρει πίσω τον εκπρόσωπο των Γάλλων, τη στιγμή που η προσφορά είχε πετάξει;

38. Ποια η σχέση σου με τις ανίκανες του εμπορικού-διαφημιστικού τμήματος;

39.Γιατί στη διαμάχη αθλητικού-εμπορικού/διαφημιστικού προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις γιατί χάνονταν ουκ ολίγες προσφορές για το «Bet», μας κάλεσες (Φίλ. Συρίγος, Αντ. Φουντής, Β. Μητριάνος) στο σπίτι σου στο Χαλάνδρι για να μας βάλεις χέρι επειδή απλήρωτοι συνάδελφοί μας εργάζονταν για να ζήσουν τις οικογένειες τους και σε άλλα Μ.Μ.Ε., ορισμένα εκ των οποίων ανήκαν σε Μπόμπολα και Ψυχάρη;

40. Από πού κι ως πού σ’ εκείνη τη συνάντηση ο πρώην σύζυγός σου, ο τότε σύντροφός σου και ο Γιώργος Χρονάς, είχαν άποψη και εξέφραζαν γνώμες και συνηγορούσαν να απολυθούν οι συνάδελφοι ή να σταματήσουν να εργάζονται στους «νταβατζήδες ανταγωνιστές μας»;

41. Θυμάσαι την απίστευτη ατάκα που εκστόμισες στο τέλος εκείνης της συζήτησης-παρωδίας, όταν ξεπροβόδισες στην εξώπορτα τους τρεις αθλητικούς (Συρίγος, Φουντής, Μητριάνος); Είπες επί λέξει: «Εγώ στα δεκαέξι μου πήγαινα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι και έπαιρνα πίπες στις τουαλέτες για να μαζέψω λεφτά και να έρθω στην Ελλάδα. Τι να μου πείτε λοιπόν ρε μαλάκες;».

42. Πώς γίνεται να έβριζες κάθε μέρα τους «νταβατζήδες της χώρας» με πρώτο και καλύτερο τον Σταύρο Ψυχάρη («θέλει να κλείσει την “Ελευθεροτυπία”») και μόλις έκλεισες την εφημερίδα, εσύ η ίδια να άρχισες να γράφεις στα έντυπα του Δ.Ο.Λ. («ΒΗΜΑτοδότης» και στα «Παραπολιτικά» των «Νέων»);

43. Άραγε του έδειξες πώς κλείνουν οι εφημερίδες-κολοσσοί; Αν ναι, δικαιώθηκες!

44. Αληθεύει ότι ένα μονόλεπτο τηλεοπτικό σποτ για το περιοδικό «Bet» που ανέθεσες στον πρώην σύζυγό σου, ο εν λόγω κύριος το χρέωσε στην επιχείρηση γύρω στις 25.000 ευρώ;

45. Ξέρεις άραγε γιατί πολλοί στα πιεστήρια στο Κορωπί αρνούνταν πεισματικά να λειτουργήσουν τις μηχανές για άλλες εμπορικές συμφωνίες, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν κάποια ψίχουλα αφού δεν πληρώνονταν από την κληρονόμο;

46. Ποια η σχέση της Χ.Κ. Τεγόπουλος με την εταιρεία κατασκευής σκαφών “Planatec” η οποία ανήκε στον σύντροφό σου; Γιατί στους ισολογισμούς η Χ.Κ. εμφανιζόταν να δίνει κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο ευρώ στην “Planatec”, η οποία φαινόταν ότι δεν είχε κύκλο εργασιών;

Εν κατακλείδι: Αφού η κληρονόμος Μάνια δεν εργάζεται και δεν έχει και λεφτά, όπως διατείνεται, πώς ζει; Και ακόμη καλύτερα, πώς πληρώνει τα ακριβά της «γούστα»;

ΥΓ.: Αν η κληρονόμος Μαριάνθη Τεγοπούλου πιστεύει ότι έχει αρχίδια (όπως υποστηρίζει στη «συνέντευξη»), ας διαψεύσει ΟΛΑ τα προηγούμενα…

Η αποθέωση της ναρκισσευόμενης Μάνιας: οι φωτογραφίες που επέλεξε να δώσει για τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Οδό Πανός» την απεικονίζουν την εποχή που ήταν νέα, ωραία, μοιραία και χωρίς αρχίδια.

πηγή

 

Ευχαριστήριο του γηροκομείου Ξάνθης για τον Αύγουστο

Το διοικητικό συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι του ιδρύματος ευχαριστούν και δημοσίως τους κάτωθι συμπολίτες και φορείς της περιοχής μας –και όχι μόνο- που συνέδραμαν το γηροκομείο Ξάνθης σε χρήματα, υλικά και υπηρεσίες για τον μήνα Αύγουστο:

Σύλλογοι – σωματεία – ιδρύματα – επιχειρήσεις

 • Την “Mart cash & carry” Α.Ε.Ε. για δωρεά 150,00€
 • Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Ξάνθης για δωρεά 50,00€ αντί στεφάνου στη μνήμη του μέλους του Κ.Α.Π.Η. Ξάνθης Μιχάλη Καμπά.

Ιδιώτες

 • Τον Ιωάννη Βασιλείου για δωρεά 250,00€ στη μνήμη Κωνσταντίνου Θανόπουλου
 • Τον Νικόλαο Μπουρσινό για δωρεά 150,00€ στη μνήμη της γιαγιάς του Ελισάβετ Μπουρσινού
 • Τον Ευάγγελο Δημητρακούδη για δωρεά 110,00€ στη μνήμη Ευστρατίου, Ελένης, Εριφύλης, Σοφίας, Δημητρίου, Μαρίκας, Κωνσταντίνου, Μαρίας και Στεργίου
 • Τη Σοφία Καπετανίδου για δωρεά 100,00€ στη μνήμη Ευάγγελου Καπετανίδη
 • Τη Λαμπρινή Παντελίδου για δωρεά 100,00€ στη μνήμη Πολυξένης Παντελίδου αντί ετησίου μνημοσύνου
 • Την Καλλιόπη Ματσούκα για δωρεά 100,00€ στη μνήμη Αθανασίου Ματσούκα
 • Την Ελισάβετ Παπαπαναγιώτου για δωρεά 100,00 €
 • Τον Αναστάσιο Αθανασιάδη για δωρεά 80,00€ στη μνήμη Νικολάου Αθανασιάδη
 • Τoν Άγγελο Σπετσιώτη για δωρεά 50,00€ στη μνήμη του πατέρα του Θεοδώρου
 • Τον Δημήτρη Βαφειάδη για δωρεά 50,00€ στη μνήμη Βασιλείου Συμεωνίδη
 • Την οικογένεια Ιωάννη Χατζηστόικου για δωρεά 50,00€ αντί στεφάνου στη μνήμη Αλεξάνδρου Πανταζίδη
 • Την οικογένεια Ιωάννη Χατζηστόικου για δωρεά 50,00€ αντί στεφάνου στη μνήμη Θεοδώρου Καμπάκη
 • Τη Μαρία Καπαγερίδου για δωρεά 50,00€
 • Την Αριστούλα Μαυρίδου για δωρεά 50,00€
 • Τη Μελπομένη Παπαδοπούλου για δωρεά 50,00€ στη μνήμη συγγενών
 • Τη Βασιλική Κιοπτσή για δωρεά 30,00€
 • Τον Γεράσιμο Μπουρσινό για δωρεά 30,00€ στη μνήμη της μητέρας του Ελισάβετ Μπουρσινού.

Προσφορά ειδών και υπηρεσιών προς το ίδρυμα

 • Δ’ Σ.Σ. (ψωμιά)
 • Αναστάσιος Συμεωνίδης (μικροβιολογικές εξετάσεις)
 • Αναστάσιος Καραδέδος (ιατρικές υπηρεσίες)
 • “Ροδόπη” Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. (γαλακτοκομικά είδη)
 • “Ασκληπιός” ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ιατρικής Α.Ε
 • Αναστάσιος Φελεκίδης (ιατρικές υπηρεσίες)
 • Ευδοξία Σαμψωνίδου (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 • Μαρία Ροζαλία Παπαδοπούλου (ιατρικές υπηρεσίες)
 • Χασάν Μαλκότς (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 • Ανέστης Πουμπουρίδης “Diamond promotion” (διανομή επιστολών)
 • Εργαζόμενοι “Praktiker” Ξάνθης(δέκα κιλά κριθαράκι, δέκα τεμάχια κομπόστες, δέκα κιλά μακαρόνια, έξι κιλά φασόλια, έξι κιλά φακές, τρεις συσκευασίες καφέ, δέκα κιλά ζάχαρη, δέκα κιλά ρύζι Καρολίνα, οκτώ λίτρα ελαιόλαδο, μία τέντα διαστάσεων 2,38×2,38×2,40 cm)
 • Γεώργιος Χαριζάνης(κατασκευή γυψοσανίδας)
 • Ανδρέας και Γιάννης Δημητριάδης (χρώματα)
 • Καίτη Κατσαμπέρη (ένα κιλό καφέ, δύο κιλά ζάχαρη)
 • Νικόλαος Αραμπατζής (τριάντα τεμάχια μπιφτέκια, τριάντα τεμάχια σουβλάκια)
 • Άννα Καμπά (κέικ, πίτες, κουλούρια, στη μνήμη Μιχάλη Καμπά)
 • Ευστράτιος Ασλανίδης (διακόσια κιλά πατάτες)
 • Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης (2,65 κιλά σιροπιαστά, τέσσερα κιλά τούρτες-πάστες, 25 τεμάχια πάστες)
 • Ελπίδα Λαζαρίδου (ένα κιλό κουλουράκια στη μνήμη της Ιωάννας)
 • Ιχθυοπωλείο “Κοράλλι” (πενήντα κιλά ψάρια, πέντε κιβώτια σαρδέλες και γαύρο)
 • Ταβέρνα “Πέρασμα” (τριάντα κιλά ντομάτες, πενήντα κιλά πατάτες, δέκα κιλά μανιτάρια, πέντε κιλά λεμόνια, δύο κιλά κρεμμύδια, δέκα κιλά μελιτζάνες, δέκα κιλά καρότα, πέντε κιλά πιπεριές
 • Ελένη Ιωαννίδου (ένα κιλό καφέ στη μνήμη Χρήστου, Ανέστη, Αθανασίας, Γεωργίου, Δημητρίου και Χριστόφορου)
 • Προσωπικό Καθαριότητας Δήμου Ξάνθης (σαράντα λίτρα γάλα)
 • Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης «η αγάπη» (είκοσι λίτρα λάδι)
 • Κοινωνικό Κέντρο “Σταύρος Χαλιορής” (τριάντα τεμάχια αγγούρια, ογδόντα κιλά ντομάτες)
 • Ιωάννης Πλευρίδης (δύο κιλά κουλουράκια)
 • Τάσος Αντωνιάδης (είκοσι κιλά ροδάκινα)
 • Γεώργιος Κωνσταντινίδης (εκατό τεμάχια ψωμιά)
 • Αργυρώ Αλεξίου (εκατό γραμμάρια καφέ)
 • Απόστολος Σαράφης (μελιτζάνες, πιπεριές)
 • Βούλα Γρηγοριάδου (είκοσι κιλά πατάτες)
 • Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (οκτώ μπουκάλια εκκλησιαστικό οίνο “Νάμα”)
 • Πελαγία Παλτόγλου και Βάσω Καφετζή (δύο κιλά κουλουράκια, τετραόσια γραμμάρια καφέ)
 • Μαργαρίτα Κοπαλίδου (ένα βοηθητικό “Π”)
 • Άγνωστος (δύο κιλά φασόλια, ένα κιλό κουλουράκια, ένα λίτρο χυμό, 2 συσκευασίες καφέ)
 • Τάνια Ανθοπούλου (τέσσερα κιλά κιμά)
 • Δημήτρης Νικολούζος (τριακόσια γραμμάρια καφέ, δύο πακέτα τσιγάρα, ένα πακέτο κριτσίνια, κρουασάν)
 • Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης (τρία λίτρα χυμό, τρία λίτρα λάδι, δύο συσκευασίες κέτσαπ, ένα απορρυπαντικό “Omo”, τέσσερις συσκευασίες υγρό πιάτων)
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κιμμερίων (δέκα συσκευασίες μαρμελάδες, τρία κιλά τραχανά, έξι κιλά ρεβίθια)
 • Στάμος Τριμίντζιος (εξήντα μερίδες φαγητού)
 • Αμπεριάδης αρτοποιείο (τρία ταψιά μερίδες φαγητού)
 • Αίθουσα δεξιώσεων “Eιρήνη” (μερίδες φαγητού)
 • Τριαντάφυλλος Σφυρής (34 λίτρα ελαιόλαδο)
 • Γεωργία Δαλάτση (δέκα κιλά κιμά)
 • Μιχάλης Παρασκελίδης (δώδεκα κιλά μήλα).

Προσφορά φαρμακευτικού υλικού για το φαρμακείο του γηροκομείου

 • Θεόδωρος Αμανατίδης
 • Ευάγγελος Κεραμήτσος
 • Παρασκευή Σαμλίδου
 • Δημήτριος Κοντόλιας
 • Λέανδρος Συλιαβιάδης
 • Ελισάβετ Νικολή
 • Ιωάννης Σαχπαζίδης
 • Ρασίμ Ογλού Χουσεΐν
 • Αλεξάνδρα Ρωμαλίδου.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με τις επισκέψεις-εκδηλώσεις και τα δώρα τους έδωσαν μεγάλη χαρά στους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα τον διευθυντή και τους εργαζόμενους του “PraktikerHellas” Ξάνθης.

 

Η.Π.Α.: Στρατιωτικοποίηση στο φουλ

Μπορεί η λιτότητα να χτυπά τις κοινωνικές δαπάνες στις Η.Π.Α., φτάνοντας στο σημείο να σκέφτονται να περικόψουν έως και κατά 30% τις δαπάνες για την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε τον περασμένο Μάη, αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα), όταν όμως πρόκειται για τις πολεμικές δαπάνες τα πράγματα αλλάζουν άρδην.

Την περασμένη Δευτέρα, η αμερικάνικη Γερουσία υπερψήφισε με 89-8 την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των Η.Π.Α. κατά 700 δισ. δολάρια για τον επόμενο χρόνο (εδώ). Η Γερουσία ενέκρινε περισσότερες δαπάνες ακόμα κι από αυτές που ζητούσε το Πεντάγωνο και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που ο ίδιος ο Τραμπ έλεγε ότι θα ξοδέψει. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα ξοδευτούν 10,6 δισ. δολάρια για ένα μαχητικό, για το οποίο ο Τραμπ ζητούσε λιγότερα από τα μισά! Προβλέπει μάλιστα 25 δισ. δολάρια για τη ναυπήγηση δεκατριών πολεμικών πλοίων, ποσό που είναι κατά πέντε δισ. δολάρια μεγαλύτερο από αυτό που ζητούσε ο Τραμπ (ο οποίος ζητούσε πέντε πλοία λιγότερα).

Την ίδια στιγμή, οι Η.Π.Α. κατασκευάζουν -για πρώτη φορά στην ιστορία επίσημα- μόνιμη στρατιωτική βάση στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα οι Η.Π.Α. περιορίζονταν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τους σιωνιστές και τα αμερικάνικα στρατεύματα που συμμετείχαν σ’ αυτές διέμεναν στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ. Τώρα όμως, η νέα αεροπορική βάση θα είναι αμερικάνικη και θα εγκατασταθεί στο κέντρο της ερήμου Νεγκέβ. Η ανακοίνωση για την κατασκευή της βάσης έγινε από τον ίδιο τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ Χαΐμοβιτς την περασμένη Δευτέρα. Ο Χαΐμοβιτς δήλωσε ότι η αναγκαιότητα της αεροπορικής «άμυνας» έγινε καθαρή στον πόλεμο του 2014, όταν από τη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύονταν βροχή οι ρουκέτες! Φυσικά και δεν είναι ο… τρόμος από τις ρουκέτες που έκανε τους Αμερικάνους να φτιάξουν τη βάση αυτή, αλλά η ολοένα και αυξανόμενη ένταση στην περιοχή με τα τόσα ανοιχτά μέτωπα (Ιράκ, Συρία, Υεμένη και λίγο πιο μακριά Λιβύη), στα οποία ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός θέλει να ανακτήσει τη δύναμη που του έχουν πάρει οι ανταγωνιστές του (με πρώτη τη Ρωσία). Ιμπεριαλισμός και στρατιωτικοποίηση είναι αναπόσπαστα δεμένα.

πηγή

 

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ανακοινώσεις προέδρου
 2. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη
 3. Επερώτηση: α) Τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια για να λύση το πρόβλημα των κατοίκων της Καβάλας; Θα συνεχίσει να υφίσταται το κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών όντως του αστικού ιστού ή θα μεταφερθεί αλλού και αν ναι πότε και πού; β)Τα χρήματα που έχουν δοθεί για το κέντρο φιλοξενίας που είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων από τον δήμο και την Περιφέρεια, δόθηκαν πίσω από την κυβέρνηση; γ) Πώς θα προστατευτούν οι πολίτες της περιοχής από την παραβατική συμπεριφορά των λαθρομεταναστών που φτάνουν και στο σημείο να καταστρέφουν χριστιανικά σύμβολα και να βανδαλίζουν εκκλησάκιας Επερωτών : Ο περιφερειακός σύμβουλος της “Ελληνικής Αυγής” Αναστάσιος Ναθαναηλίδης
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το β’ τρίμηνο 2017. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ.Τρύφων Εξάρχου
 5. Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ.Τρύφων Εξάρχου
 6. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη γενική συνέλευση των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Α.Μ.-Θ. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας Ζωή Κοσμίδου
 7. Έγκριση διόρθωσης της υπ’ αριθμό 141/2017 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Κωνσταντίνος Καλούδης
 8. Συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης και του δήμου Δράμας που αφορά στη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου Π.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: α) για την προετοιμασία του φακέλου της δημόσιας σύμβασης της μελέτης (άρθρο 45 παρ. 8 του Ν.4412/16) που πρόκειται να ανατεθεί σε γραφείο μελετών μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία β)για την επίβλεψη της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ανάθεση σε γραφείο μελετών της οριστικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης παιδικών σταθμών» Εισηγητής: O αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης
 9. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 135/2017 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου που αφορά στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δράμας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Dramaica youth Festival 2017». Εισηγητής: O αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε.  Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης
 10. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 96/2017 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση του προγράμματος «Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στο Νομό Καβάλας με την εφαρμογή πρότυπων γεωφυσικών μεθόδων». Εισηγητής: O αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 11. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 138 /2017 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου ως τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Προσοτσάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Γεωργική – Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2017» και ως προς τα άρθρα 8 και 10 αυτής. Εισηγητής: O αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης
 12. Επικύρωση των πρακτικών 13ης και 14ης συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Σωτήριος Μποταίτης.

 

Αυτή την εβδομάδα στη Φ.Ε.Ξ.

Ενημερώσεις για τα φετινά εργαστήρια, κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Ρομπέρ Μπρεσόν, διάλεξη για τα φθινοπωρινά λαογραφικά έθιμα, κινηματογραφική προβολή σε συνεργασία με την Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης και δύο βιβλιοπαρουσιάσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εβδομάδας στη Φ.Ε.Ξ. ως εξής:

Έναρξη των εργαστηρίων

Συνεχίζονται η ενημέρωση και οι εγγραφές στα εργαστήρια και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Φ.Ε.Ξ. ως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης και στο σπίτι πολιτισμού. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ενημερώνουν και προτείνουν τις νέες δράσεις των εργαστηρίων, τον τρόπο λειτουργίας, τους στόχους και τους σκοπούς που θέτουν για το νέο έτος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Φ.Ε.Ξ.

Ο κινηματογράφος των δημιουργών

Τις Τρίτες 19 και 26 Σεπτεμβρίου (21.00) στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης: Αφιέρωμα στον Ρομπέρ Μπρεσόν. Ο Ρομπέρ Μπρεσόν γεννήθηκε και πέθανε μαζί με τον 20ό αιώνα (1901-1999). Με μόλις δεκατρείς ταινίες ως πολύτιμη παρακαταθήκη, οργάνωσε μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που θα γνώριζε ο δυτικός πολιτισμός. Αυτή που θα χώριζε την ιστορία της έβδομης τέχνης στη μέση. Πριν τον Μπρεσόν υπήρχε μόνο «σινεμά», δηλαδή το κινηματογραφημένο θέατρο. Μετά τον Μπρεσόν υπάρχει μόνο «κινηματογράφος» στην κυριολεκτική του έννοια, ως γραφή με εικόνες. Ο κινηματογράφος του υπήρξε πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Τόσο ελλειπτικός και ταυτόχρονα τόσο πλήρης, που πρέπει να φυλάσσεται όπως όλα τα μεγάλα έργα τέχνης που κάποτε προσπάθησαν να ξανασυστήσουν τον κόσμο από την αρχή.

Δύο-τρία πράγματα που ξέρω για… τις πόλεις

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου (20.00) στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης: «Τα φθινοπωρινά λαογραφικά έθιμα: από του “Σταυρού σταυρώνε και σπέρνε”, μέχρι του Άη Δημήτρη τα λιομαζώματα και τα νυχτέρια του Νοεμβρίου». Με την υποψήφια διδάκτορα Λαογραφίας του Δ.Π.Θ. Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου.

Κάτι παίζει και τις Πέμπτες στο μουσείο

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου (21.00) στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης: Οι κινηματογραφικές λέσχες της Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης και της Φ.Ε.Ξ. οργανώνουν ένα κύκλο ταινιών και συζητήσεων με θέματα που αφορούν τους εφήβους και όχι μόνο. Με την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χάρτινες και μουσικές πόλεις

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου (20.00) στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης: «Το καλοκαίρι που όλα άλλαξαν – μέρες του ‘74». Το βιβλίο του Δημήτρη Κατσαντώνη θα παρουσιάσουν ο Χρήστος Γκαρμπούνης, ο Τηλέμαχος Αρναούτογλου και ο συγγραφέας του βιβλίου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιάννης Σιδηρόπουλος.

Βιβλιοπαρουσίαση

Την Έλενα Χουσνή και το βιβλίο της “Το παιδί με τη ριγέ μπλούζα” παρουσιάζουν το απόγευμα (19.00) του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης η Φ.Ε.Ξ., το βιβλιοπωλείο Πυργελή και οι εκδόσεις “Κύφαντα”, σε συνδιοργάνωση με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελλάδος.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις τους, εκπρόσωπος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελλάδος, η παιδοψυχίατρος Αναστασία Καραλανίδου, η διδάκτωρ Εγκληματολογιας Ερμιόνη Ν. Δανιήλ και ο συγγραφέας Δημήτρης Μπουζάρας.

 

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία για την ιλαρά

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει επανειλημμένα -από το 2009 μετά την πανδημία της γρίπης- προειδοποιήσει ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα που αναπτύχθηκε θα αποτελέσει αιτία για την επανεμφάνιση παλιών λοιμώξεων, λόγω άρνησης των γονιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Τώρα φαίνονται τα πρώτα κρούσματα ιλαράς, μετά τις επιδημίες ιλαράς που είχαμε στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Κρούσματα εμφανίζονται όταν η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού ελαττωθεί κάτω του 90% με δύο δόσεις εμβολίου. Προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι τα μη εμβολιασμένα άτομα ανέρχονται σε ποσοστό 20%. Σε περίπτωση που αυξηθούν, θα εμφανισθεί επιδημία ιλαράς και θα θρηνήσουμε θύματα. Η τελευταία επιδημία ιλαράς που είχαμε στη χώρα μας και κατά την οποία θρηνήσαμε αρκετά θύματα ήταν το 1978-1979. Την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν μονοδύναμα εμβόλια ιλαράς και λόγω επιδημίας υπήρξε έλλειψη του εμβολίου για μήνες. Ακολούθως εισήχθη εμβόλιο από τη Ρωσία, αμφιβόλου διάρκειας, το οποίο και χορηγείτο σε μία δόση.

Βάσει των ανωτέρω, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά:

 • Τον άμεσο εμβολιασμό των ανεμβολίαστων ατόμων, που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν, εκτός των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων
 • Τον εμβολιασμό με δεύτερη δόση για όσους έχουν κάνει ήδη μία δόση εκτός των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων
 • Για τα βρέφη να γίνει η πρώτη δόση του εμβολίου στους δώδεκα μήνες (αντί στους δεκαέξι), και μετά από τρεις μήνες να χορηγείται και η δεύτερη δόση
 • Οι γονείς να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων σχετικά με τα εμβόλια.

Εάν οι γονείς ακολουθούν τις οδηγίες του “Dr. Google” (ανώνυμες και ανεύθυνες πληροφορίες που διοχετεύονται στο διαδίκτυο από το αντιεμβολιαστικό κίνημα), πολύ γρήγορα θα έχουμε την επανεμφάνιση και άλλων νοσημάτων που στη χώρα μας έχουν εξαλειφθεί όπως π.χ. κοκκύτης, μηνιγγίτιδα και παρωτίτιδα. Στις Η.Π.Α. από την αρχή του χρόνου έχουν παρουσιαστεί 6.000 κρούσματα παιδιών με παρωτίτιδα, εκ των οποίων το 1,5% εμφάνισε ορχίτιδα.

Τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, χωρίς παρενέργειες και σώζουν ζωές. Μην εμπιστεύεστε ανώνυμες πληροφορίες του διαδικτύου. Απευθυνθείτε μόνο σε επιστημονικές ιστοσελίδες, όπως ΚεΕλΠΝο, υπουργείο Υγείας, W.H.O., C.D.C., UNICEF, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες: Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, τηλέφωνο: 2107771140, fax: 2107771663, e-mail: grammateia@e-child.gr.

 

Για την παράσταση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών της Ξάνθης

Από την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜε) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με την παράσταση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ξάνθης και την επόμενη κινητοποίηση στις 29 Σεπτεμβρίου:

Για την παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και την κινητοποίηση του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης για μαζικούς μόνιμους διορισμούς και εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

Αν θελήσει κάποιος να βγάλει ένα ουσιαστικό συμπέρασμα από την κινητοποίηση της Τετάρτης στον διευθυντή πρωτοβάθμιας, αυτό είναι πως για άλλη μια χρονιά τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων της Ξάνθης παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις οξύνονται. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ΣυΡιζΑ-ΑνΕλ να παρουσιάσει επιστροφή στην κανονικότητα, προσπάθεια που για άλλη μια φορά συνεπικουρήθηκε από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθυντή εκπαίδευσης με τη λογική «για πρώτη φορά προσλήφθηκαν τόσο νωρίς τόσοι αναπληρωτές», προφανώς πέφτει στο κενό όταν:

 • Στην ειδική αγωγή λείπουν εκπαιδευτικοί από τμήματα ένταξης και παράλληλες στηρίξεις (ειπώθηκε μάλιστα πως πιθανά δεν θα υπάρξει β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών παράλληλης στήριξης), ενώ κατηγορηματικά απάντησε ο διευθυντής εκπαίδευσης πως αν του δοθεί εντολή θα εφαρμόσει την περσινή νομοθεσία, τοποθετώντας εκπαιδευτικούς χωρίς τα απαραίτητα προσόντα για συμπλήρωση ωραρίου στις δομές ειδικής αγωγής
 • Λείπουν αρκετοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σε μια σειρά σχολείων
 • Κενά δασκάλων σε τάξεις που προέκυψαν από μακροχρόνιες άδειες καλύπτονται με την υπολειτουργία ολοήμερων, τμημάτων ένταξης και τάξεων υποδοχής
 • Προβλήματα με τις μεταφορές  των μαθητών παραμένουν άλυτα για άλλη μια χρονιά σε νηπιαγωγεία (π.χ. Άβδηρα) και δημοτικά (π.χ. Σταυρούπολη). Καταστρατηγείται το ωράριο των νηπιαγωγών για να μην κάνει τρία χιλιόμετρα επιπλέον το λεωφορείο
 • Υπάρχουν προβλήματα υποδομών σε μια σειρά σχολείων, με αποκορύφωμα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά του Δροσερού στα οποία η κατάσταση είναι εκρηκτική, με τις άθλιες υποδομές να «ξεχειλίζουν» από υπερπληθή τμήματα και προφανώς η καλοκαιρινή εξαγγελία του υπουργείου Παιδείας για τμήματα 1:15 ακούγεται μόνο ως το πιο σύντομο ανέκδοτο
 • Οι 22 τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π. γίνανε δεκαεπτά τάξεις υποδοχής καλυμμένες από δέκα εκπαιδευτικούς, λειτουργώντας a la carte
 • Ξεκινάνε οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών για «συμπλήρωση ωραρίου»
 • Για άλλη μια χρονιά συνάδελφοι ειδικοτήτων γίνονται μπαλάκι πηγαίνοντας από σχολείο σε σχολείο, διανύοντας ακόμα και τριάντα χιλιόμετρα ορεινού δικτύου την ίδια μέρα για να πάνε από το ένα σχολείο στο άλλο
 • Ταυτόχρονα για άλλη μια χρονιά –δέκατη έκτη για τους αναπληρωτές ειδικής αγωγής, πάνω από δέκατη για άλλες ειδικότητες– συνεχίζεται ο «θεσμός» του «μόνιμου αναπληρωτή». Περίπου ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς εργάζεται με διαφορετικά δικαιώματα από τους υπόλοιπους, έχει στομάχι μόνο εννιά μήνες τον χρόνο, το παιδί του έχει λιγότερη ανάγκη για άδεια λοχείας, ο ίδιος να αρρωστήσει λιγότερο.

Αυτό το κομμάτι των συναδέλφων πρέπει να στηριχθεί από όλο τον κλάδο στον αγώνα για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, στον αγώνα για εξίσωση των δικαιωμάτων τους με αυτά των μονίμων. Αυτή τη στήριξη πρέπει να κάνουμε πράξη με τη μαζική συμμετοχή όλων μας στην επόμενη κινητοποίηση του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, την Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη στις 14.00 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στάση εργασίας 12.00-14.00 και 14.00-16.00). Να διεκδικήσουμε:

 • Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων
 • Δωδεκάμηνες συμβάσεις εργασίας για όλους τους αναπληρωτές
 • Εξίσωση των αδειών (ασθενείας, λοχείας, ανατροφής, κανονικής) με τους μόνιμους συναδέλφους
 • Έκδοση πάσο με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας για 50% έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Δωρεάν σίτιση για όλους
 • Επίδομα στέγασης και θέρμανσης
 • Επίδομα ανεργίας και πλήρη υγειονομική κάλυψη για όλο το διάστημα της ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις
 • Καμία απόλυση αναπληρωτή-συμβασιούχου συναδέλφου
 • Κάλυψη όλων των κενών τώρα με τις αντίστοιχες ειδικότητες
 • Δεκαπέντε μαθητές ανά τμήμα σε νηπιαγωγεία, α’ και β’ δημοτικού, είκοσι στις υπόλοιπες τάξεις δημοτικού και γυμνασίου, ως δεκαπέντε ανά κατεύθυνση και δέκα ανά εργαστήριο. Υπεύθυνος δάσκαλος ανά πενήντα μαθητές στο ολοήμερο
 • Να λειτουργήσουν παντού και άμεσα τα αναγκαία ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης και τάξεις υποδοχής
 • Κάλυψη όλων των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη με ένα δάσκαλο/α ανά παιδί
 • Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά σε μία φάση, ώστε να είναι στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Τοποθέτησή τους με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία. Δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης καθώς και δυνατότητα μετακίνησης για σοβαρούς λόγους υγείας
 • Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα
 • Να πραγματοποιηθούν τώρα οι 30.000 μόνιμοι διορισμοί που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Έχοντας μπροστά μας την 3η αξιολόγηση, βλέποντας με τα ίδια μας τα μάτια πως η «δίκαιη ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης – Ε.Ε. – κεφαλαίου και των κομμάτων του, χτίζεται καθημερινά πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη διάλυση παιδείας – υγείας – κοινωνικών παροχών. Χρειάζεται πιο αποφασιστικά να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, συμμετέχοντας στις συλλογικές διαδικασίες, χωρίς να αναθέτουμε την «επίλυση» των προβλημάτων σε σωτήρες ή μεσολαβητές. Το μπλοκάρισμα για μήνες της «αξιολόγησης» στο δημόσιο μέσα από τη μαζική συμμετοχή στην απεργία – αποχή, μπλοκάρισμα που οδήγησε την κυβέρνηση ΣυΡιζΑ-ΑνΕλ χέρι-χέρι με τη Ν.Δ. να πάρουν το μαστίγιο με την τροπολογία Γεροβασίλη, αποδεικνύει πως έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Στη συλλογικότητα η δύναμη, στους ταξικούς αγώνες η λύση!

 

Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης στο “Δύο”

Τον Θεόδωρο Γρηγοριάδη και το νέο μυθιστόρημά του “Καινούργια πόλη” παρουσιάζουν το βράδυ (20.00) της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου το βιβλιοπωλείο “Δύο” και οι εκδόσεις Πατάκη.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο του.

Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Παγγαίου του νομού Καβάλας το 1956. Σπούδασε αγγλική γλώσσα και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε στον χώρο της ελληνικής πεζογραφίας το 1990 με το μυθιστόρημα “Κρυμμένοι άνθρωποι“. Ακολούθησαν συλλογές διηγημάτων “Ο αρχαίος φαλλός” και μυθιστορήματα. Την τριετία 1999-2003 διοργάνωσε σειρά λογοτεχνικών σεμιναρίων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. “Το Παρτάλι” εκδόθηκε στη Γαλλία την άνοιξη του 2003 από τις εκδόσεις “AlterEdit” και παρουσιάστηκε ως θεατρικός μονόλογος στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2011. Η “Δεύτερη γέννα“, ανέβηκε ως θεατρικός μονόλογος στο Φεστιβάλ Αθηνών και Καβάλας το 2009. Η συλλογή διηγημάτων “Χάρτες” ήταν υποψήφια για το βραβείο “Διαβάζω” 2007 και “Ο παλαιστής και ο δερβίσης” για το Athens Prize for Literature του περιοδικού “(δέ)κατα”, για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2011 και το βραβείο αναγνωστών του ΕΚεΒι. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ολλανδικά. Ζει στη Νέα Σμύρνη και διδάσκει αγγλικά στη μέση εκπαίδευση. Σελίδες για τον συγγραφέα φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, στο www.serrelib.gr (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών).

 

Υποθήκες

Αφού έφαγε μπόλικη ρώσικη σαλάτα, ρούφηξε κόκα κόλα, πήρε το πλακάτ και να ‘τος στη διαδήλωση. “Κάτω οι δύο υπερδυνάμεις”.

Αργύρης Μαρνέρος