Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της περίληψης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια μελανιών και τόνερ για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης και δέσμευσης πιστώσεων που θα βαρύνουν τμηματικά τα έτη 2017, 2018 και 2019 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε. Δράμας) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ
 3. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Καλλιφύτου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 14.500,00 ευρώ
 4. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της «Προμήθειας υλικών διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2017-2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 180.994,74 ευρώ
 5. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν στην υπηρεσία «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Δράμας 2017-2018» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ
 6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς και προέγκριση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2018
 7. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και των επιτροπών του «Διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2018» προϋπολογισμού 78.864,00 ευρώ
 8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με την προσφυγή του Ανέστη Καραντινίδη κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά σε επιστροφή ποσού μέσω τελικού λογαριασμού σε εκτέλεση σύμβασης κατασκευής έργου
 9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου που αφορά στη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Τυχερού της Π.Α.Μ.Θ.(Π.Ε. Έβρου)
 12. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας για το σχολικό έτος 2017-2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.790,76 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου
 14. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και την συγκρότηση των επιτροπών (α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, (β) αξιολόγησης ενστάσεων και (γ) παρακολούθησης και παραλαβής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη ζημιών και σωματικών βλαβών τρίτων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου των επιτελικών υπηρεσιών των Π.Α.Μ.-Θ. και Π.Ε. Ροδόπης από την λήξη των υπαρχόντων συμβολαίων και για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ»
 16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της έφεσης των «Γεργίου Καραβασίλη κλπ» κατά 1) του ελληνικού δημοσίου, 2) της Π.Α.Μ.-Θ. και 3) της απόφασης 577 (19/10/2015) του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά σε αγωγή αποζημίωσης
 17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής των Χασάν Ριτβάν και Χασάν Ελιβάν κατά της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και κατά του Ευστρατίου Αναγνώστου που αφορά σε αγωγή αποζημίωσης
 18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Ευδοκίας Θεοχαρίδου κατά της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κατά του Ν.Π.Ι.Δ. «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» και κατά των υπ’ αριθμών αποφάσεων 13701/21-2-2011/Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 2082/24-2-2009 του νομάρχη Ροδόπης που αφορά σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής της εταιρείας «Αφοι Γιαννακίδη Α.Ε.» κατά της Π.Α.Μ.-Θ.
 20. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου πρακτικού για την «Προμήθεια πινακίδων και υλικών οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού 73.042,20 ευρώ
 21. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τοποθέτηση στηθαίων» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Στοιχειώδης συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531.
 22. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.

 

241 χρόνια από τη γέννηση του Arthur Schopenhauer

Για να κρύψουν την έλλειψη πραγματικών σκέψεων, κάποιοι έχουν εφεύρει μια εντυπωσιακή μηχανή που κατασκευάζει μεγάλες σύνθετες λέξεις, περίπλοκες κοινοτοπίες, ατέλειωτες προτάσεις, νέες και ανήκουστες εκφράσεις, που όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια κατά το δυνατόν δύσκολη γλώσσα που δίνει την εντύπωση της ευρυμάθειας.

Όμως, με όλα αυτά στην ουσία δεν λένε τίποτα: όποιος τους ακούει δεν γίνεται αποδέκτης σκέψεων, δεν νιώθει τη γνώση του να αυξάνει, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να αναστενάξει: “Ακούω τον μύλο να γυρίζει, αλεύρι όμως δεν βλέπω” ή βλέπει επιτέλους καθαρά πόσο λειψοί, πόσο χαμερπείς, πόσο άχρωμοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω απ’ αυτή τη βαρύγδουπη απεραντολογία.

 

Γονέας παιδιού του δημοτικού απαγορεύει στους δασκάλους να διδάξουν για το Ισλάμ

Με υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στο σχολείο γονέας παιδιού του δημοτικού απαγορεύει στους δασκάλους να διδάξουν ενότητες από το βιβλίο θρησκευτικών που παρουσιάζουν άλλες θρησκείες, όπως το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό!

Η συγκεκριμένη απαίτηση του γονέα -που μάλιστα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση- στερείται κάθε λογικής, καθώς εφόσον επέλεξε για το παιδί της να διδαχθεί το μάθημα των θρησκευτικών, δεν μπορεί να επιλέξει ποια κεφάλαια θα διδαχθεί και ποια όχι. Άλλωστε η διδασκαλία για τις θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Ισλάμ, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση και άρα να αμβλύνει τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις.

Τι άραγε φοβούνται αυτοί οι γονείς, μήπως το παιδί τους διαβάσει για το Ισλάμ και θελήσει να γίνει ισλαμιστής; Πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο εφόσον υποτίθεται πως οι ίδιοι του έχουν δώσει τα κατάλληλα εφόδια για να είναι χριστιανός; Μήπως όμως και οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι ότι συμβαίνει αυτό; Όλες οι θρησκείες είναι κακές εκτός από τη δική μας και γι αυτό δεν πρέπει να τις γνωρίζουν τα παιδιά. Ξεχνούν όμως ότι αυτή η αντίληψη έχει δώσει και δίνει πολλές από τις πιο βίαιες συγκρούσεις στον κόσμο. Οι ιδέες του μίσους χρησιμοποιούν πάντα στον πυρήνα τους το έθνος, την θρησκεία, τον φόβο, την μισαλλοδοξία.

Χωρίς να θέλω να κάνω παραινέσεις θα πω μόνο τούτο. Αντί οι γονείς να κάνουν σκοταδιστικές και μισαλλόδοξες υπεύθυνες δηλώσεις, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά για να παρέμβουν στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, για να θωρακίσουν τα παιδιά τους απέναντι στην παλιανθρωπιά, τον ατομισμό, τον κανιβαλισμό, την αποκτήνωση. Αντί να προσπαθούν να εντοπίσουν τον κίνδυνο στον διπλανό φτωχό άλλης εθνικότητας, θρησκείας ή χρώματος, να τους διδάξουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Φαίνεται όμως ότι είναι δύσκολο να είσαι γονιός αλλά δυσκολότερο να είσαι άνθρωπος!

Θράσος Αβραάμ

πηγή

 

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης» προϋπολογισμού 37.500 ,00€
 2. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου των “Έργων υποδομής οικισμών Δ.Ε. Θερμών” ποσού 44.200,00 €.

 

Η Coca-Cola ρουφά τα πηγάδια στην Chiapas αναγκάζοντας τους κατοίκους να αγοράσουν νερό

Το νερό εξαφανίζεται στο San Felipe Ecatepec, μια ιθαγενή πόλη στην Chiapas που απέχει τρία μίλια από το San Cristobal de las Casas, στο νότιο Μεξικό.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα πηγάδια μας έχουν αρχίσει να στερεύουν” λέει ο Juan Urbano, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε την τριετή θητεία τον Φεβρουάριο ως πρόεδρος της Κοινοτικής Επικράτειας του San Felipe Ecatepec. “Οι άνθρωποι περνούν μερικές φορές δύο ώρες την ημέρα για να πάρουν νερό, ενώ άλλοι πρέπει να αγοράσουν το νερό τους“.

Πού πηγαίνει όλο το νερό;

Μεταξύ του San Felipe και του San Cristobal βρίσκεται ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης της Coca-Cola, το οποίο διαχειρίζεται η μεξικανική εταιρεία “Femsa”. Το εργοστάσιο κατανάλωσε πάνω από 1,08 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα το 2016.

Ο 57χρονος Urbano εξηγεί ότι η αστική ανάπτυξη του San Cristobal έχει φάει σταδιακά τις γεωργικές εκτάσεις στο San Felipe. Έχει απομείνει μόνο ένα μικρό μέρος ανθρώπων στην κοινότητα, που εξακολουθούν να καλλιεργούν καλαμπόκι, φασόλια και σκουός σε χωράφια που περνούν από γενιές σε γενιές και πίνουν πόζολ, ένα ποτό που παρασκευάζεται από ζυμωμένο ζαχαροκάλαμο. “Πολλοί άνθρωποι δεν πίνουν πόζολ πια“, θρηνεί ο Urbano. “Το έχουν αντικαταστήσει με την Coca-Cola“.

Το San Felipe Ecatepec είναι μια από τις χιλιάδες πόλεις του Μεξικού όπου η κατανάλωση νερού από την εταιρία υπερέχει των τοπικών αναγκών. Οι ακτιβιστές προσπαθούν να βρουν μια σειρά από συνέπειες στη δημόσια υγεία.

Η κυβέρνηση παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα

Η Τσιάπας έχει τους υψηλότερους ανανεώσιμους υδάτινους πόρους ανά κάτοικο σε όλο το Μεξικό. Ωστόσο, το νερό της βρύσης είναι σπάνια ασφαλές για κατανάλωση. Και στην αγροτική Chiapas, περισσότεροι από έναν στους τρεις ανθρώπους δεν έχουν τρεχούμενο νερό. Ο Urbano περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες στο San Felipe συχνά αρρωσταίνουν από το πόσιμο μολυσμένο νερό. “Ζητάμε από την κυβέρνηση να εγκαταστήσει ένα βαθύ πηγάδι στην κοινότητα, δώδεκα χρόνια τώρα“, λέει. “Έχουμε πάει στις δημοτικές, κρατικές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα“.

Το άρθρο 115 του μεξικανικού συντάγματος απαιτεί από όλες τις δημοτικές αρχές να παρέχουν πόσιμο νερό, κατάλληλο για πόση και καθαριότητα, μαζί με συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Παρά την ευθύνη της κυβέρνησης, οι περισσότεροι Μεξικανοί δεν έχουν ασφαλές πόσιμο νερό στα σπίτια τους. Κάθε μεξικάνικο νοικοκυριό αγοράζει κατά μέσο όρο 1.500 λίτρα εμφιαλωμένου νερού ετησίως!

Ο Antonino García, γεωπόνος και ερευνητής στην πανεπιστημιούπολη Chaplico του San Cristobal, λέει ότι το πρόβλημα του νερού στο San Cristobal έχει ιστορικές ρίζες. «Η πόλη αυξάνεται σημαντικά από τη δεκαετία του 1970» λέει σε συνέντευξή του στο γραφείο του, το οποίο έχει θέα στο βουνό Huitepec όπου η Coca-Cola εξάγει το νερό της. “Αλλά στο Σαν Κριστόμπαλ δεν υπήρχε αστικός σχεδιασμός και αυτό επιδεινώθηκε από δημόσιες πολιτικές που δεν δίνουν προσοχή στους κατοίκους του κράτους“.

Κοιτάζοντας τη γεωγραφία του San Cristobal, η ανύπαρκτη οργάνωση γίνεται προφανής. Καθώς το έδαφος της κοιλάδας έχει γεμίσει με σπίτια, νέες γειτονιές σιγά-σιγά έχουν σκαρφαλώσει στις γύρω πλαγιές. Ο Γκαρσία εξηγεί ότι τα υπόγεια ύδατα δεν επαρκούν πλέον για να τροφοδοτήσουν την πόλη και ότι το Huitepec είναι η πιο σημαντική υπόγεια ύδρευση.

Η σαλμονέλα είναι πλέον ένα ενδημικό πρόβλημα στο San Cristobal. Μια μελέτη στο ερευνητικό πανεπιστήμιο “Ecosur” διαπίστωσε ότι το νερό στους τοπικούς υγρότοπους έχει υψηλά επίπεδα βακτηριακών παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων των κολοβακτηριδίων, τα οποία το καθιστούν μη ασφαλή για κατανάλωση.

Ο Γκαρσία αναφέρει ότι η έλλειψη νερού και η ρύπανση επιδεινώνονται με την κλιματική αλλαγή. Η περίοδος των βροχών, η οποία διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δεν είναι τόσο συνεπής όσο στο παρελθόν. Το San Felipe δεν είναι η μόνη κοινότητα όπου τα πηγάδια στεγνώνουν. Ο Urbano λέει ότι άλλες κοινότητες κοντά στο εργοστάσιο της Coca-Cola, όπως το Los Alcanfores, υποφέρουν επίσης από έλλειψη νερού. Οι κοινοτικοί ηγέτες στην πόλη Teopisca, είκοσι μίλια ανατολικά του San Cristobal, έφτασαν στο García όταν τα πηγάδια τους αποξηράνθηκαν φέτος.

Τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου, σεισμός μεγέθους 8,2 χτύπησε τις ακτές της Τσιάπας. Περισσότεροι από ενενήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Chiapas, Oaxaca και Tabasco. Ενώ το San Cristobal δεν ήταν μία από τις πιο σκληρά πληττόμενες πόλεις, τρεις άνθρωποι πέθαναν σε άτυπες γειτονιές στο βόρειο τμήμα της πόλης. Οι επιπτώσεις του σεισμού στην υποδομή ύδατος εξακολουθούν να αξιολογούνται.

Ο Γκαρσία λέει ότι πολλοί σωλήνες έσπασαν, διακόπτοντας την πρόσβαση στο νερό. “Σίγουρα ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε υπόγειες σπηλιές στον υδροφόρο ορίζοντα, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα στο μέλλον“, λέει ο García. “Αλλά μια μελέτη για την εκτίμηση αυτού του είδους ζημιών θα ήταν πολύ δαπανηρή και απλά δεν έχουμε τις πληροφορίες αυτή τη στιγμή“.

Coca-Cola στα highlands της Chiapas

Ενώ οι τοπικές κοινότητες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν νερό, για την Coca-Cola, δεν υπάρχει έλλειψη νερού. Το εργοστάσιο εμφιάλωσης άνοιξε το 1994, την ίδια χρονιά η εξέγερση των Ζαπατίστας έβαλε τον Chiapas στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ενώ οι Ζαπατίστας οργανώθηκαν στα βουνά γύρω από το San Cristobal, η “Femsa” άρχισε να αντλεί νερό από το βουνό Huitepec. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Conagua) ανανέωσε την άδεια το 2005 και η “Femsa” λειτουργεί τώρα δύο πηγάδια.

Για την Coca-Cola δεν υπάρχει έλλειψη νερού… Χρησιμοποιεί 56,9 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως στις δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική. Στο Μεξικό, η χαλαρή κυβερνητική ρύθμιση που τροφοδοτείται από την περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας, βοήθησε τη “Femsa” να γίνει ο σημαντικότερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως. Ο Vicente Fox ήταν πρόεδρος της Coca-Cola – “Femsa” στο Μεξικό πριν εκλεγεί πρόεδρος του Μεξικού το 2000.

Η “Femsa” αναφέρει ότι χρησιμοποιεί 56,9 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως στις δραστηριότητές της στη Λατινική Αμερική. Στο Μεξικό η εταιρεία διαθέτει σαράντα άδειες νερού. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δημοσίευσαν φέτος την έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις του δικαιώματος του ανθρώπου στο πόσιμο νερό και την αποχέτευση στο Μεξικό, η οποία κάλεσε τη Coca-Cola, τη PepsiCo και τη Danone να επωφεληθούν από τους υδάτινους πόρους του Μεξικού χωρίς να πληρώσουν δίκαια. Η έκθεση αναφέρει ότι τα τέλη νερού που καταβάλλουν οι εταιρείες “είναι απολύτως γελοία σε σύγκριση με τα κέρδη που αποκομίζουν αυτές οι εταιρείες από το νερό“. Αναφέρουν ότι η “Femsa” πληρώνει 2.600 πέσος (146 USD) για κάθε μία από τις άδειες νερού στο Μεξικό.

Η “Femsa” δημιούργησε σχέδια αναδάσωσης και έργα υδροληψίας των βρόχινων υδάτων, με τα οποία η εταιρεία αναφέρει ότι “ανεφοδιάζει” με την ίδια ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή της Coca-Cola. Ένας εκπρόσωπος της “Femsa” στο Μεξικό δήλωσε ότι το πρόγραμμα αναδάσωσης στην Chiapas έχει φυτέψει περισσότερα από 129.000 δέντρα. Ωστόσο, η λεκάνη απορροής και η αναδάσωση σε άλλα μέρη της πολιτείας, δεν έχουν φέρει πίσω το πηγάδι στο San Felipe Ecatepec. Ο García βλέπει μια άμεση σύνδεση μεταξύ των βαθιών πηγών του εργοστασίου εμφιάλωσης και της πλησιέστερης έλλειψης νερού. “Φανταστείτε ότι κάθε πηγάδι είναι ένα καλάμι που πέφτει στη γη. Αν το καλάμι της Coca-Cola είναι πολύ μεγαλύτερο από τα καλαμάκια που έχουν οι κοινότητες, τα πηγάδια τους τελικά θα τελειώσουν“, λέει. Ο Juan Urbano λέει ότι τα βαθύτερα πηγάδια στο San Felipe είναι περίπου 25 μέτρα. Τα πηγάδια της “Femsa” έχουν βάθος 130 μέτρων. Ο Urbano λέει ότι εκπρόσωποι της “Femsa” δεν έφτασαν ποτέ στην κοινότητά του για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του νερού.

Ένας εκπρόσωπος της “Femsa” δήλωσε στην “Truthout” ότι το εργοστάσιο εμφιάλωσης του San Cristobal παράγει μεταξύ 5% και 7% των προϊόντων που καταναλώνονται στο Μεξικό. Η εταιρεία αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο πληρώνει για το νερό που εξήχθη στο San Cristobal. Ο κλάδος της Chiapas της Conagua επιβεβαίωσε στην “Truthout” ότι η εταιρεία έχει άδειες για δύο πηγάδια για να αντλήσει συνολικά 499.918 κυβικά μέτρα νερού ετησίως ή 499,9 εκατομμύρια λίτρα. Το 2016, η εταιρεία εξήγαγε το 78,8% του συνολικού επιτρεπόμενου ορίου.

Η κατάσταση των υδάτων στην Chiapas έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή. Ο Léo Heller, ο ειδικός εισηγητής του Ο.Η.Ε. για το δικαίωμα του ανθρώπου σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, επισκέφθηκε φέτος την Chiapas. Σε συνέντευξη τύπου στις 12 Μαΐου, είπε ότι συγκέντρωσε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει ότι το Μεξικό παραβιάζει το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό και την αποχέτευση. Η έκθεση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις παραβιάσεις του ανθρώπινου δικαιώματος στην κατανάλωση πόσιμου νερού και αποχέτευσης στο Μεξικό, περιλαμβάνει δεκάδες μελέτες περιπτώσεων για να αποδειχθεί η προτεραιότητα της εταιρικής χρήσης των υδάτων έναντι στο δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό. Η έκθεση δείχνει επίσης πως οι φτωχότεροι Μεξικανοί έχουν τη μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Πίνετε περισσότερο νερό, λιγότερη Coca Cola

Πέρα από την ακόρεστη δίψα της Coca-Cola για τα υπόγεια ύδατα του Μεξικού, οι ακτιβιστές εξέφρασαν τον ρόλο της εταιρείας στην κρίση της υγείας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια δεκαετιών που εργαζόταν στην Chiapas ως γιατρός, ο Marcos Arana διαπίστωσε ότι τα θέματα πρόσβασης στο νερό βρίσκονταν στο επίκεντρο των προβλημάτων δημόσιας υγείας στις ιθαγενείς κοινότητες της πολιτείας. “Εάν οι κοινότητες είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό, πολλά προβλήματα υγείας στην Chiapas θα βελτιώνονταν. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά με υποσιτισμό έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, αλλά λόγω βρώμικου νερού αναπτύσσουν γαστρεντερικά προβλήματα και δεν μπορούν να τρώνε σωστά ή να απορροφούν θρεπτικά συστατικά” λέει, απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ο Juan Urbano στο San Felipe Ecatepec. Επίσης είδε ότι η σόδα αντικατέστησε παραδοσιακά ποτά όπως το ποζολ, και σε μερικές κοινότητες η σόδα ήταν ακόμη φθηνότερη από το νερό.

Εν τω μεταξύ οι οργανώσεις δημόσιας υγείας, όπως το El Poder del Consumidor (Καταναλωτική Δύναμη) με έδρα την πόλη του Μεξικού, ισχυρίστηκαν ότι η κατανάλωση σόδας συνέβαλε στην αύξηση του διαβήτη και του ποσοστού παχυσαρκίας στο Μεξικό. Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Εθνικής Υγείας και Διατροφής για το 2012, ο διαβήτης είναι η κύρια αιτία θανάτου στο Μεξικό και επηρεάζει δεκατρία εκατομμύρια ανθρώπους. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι μία στις έξι περιπτώσεις διαβήτη θα μπορούσε να συνδεθεί άμεσα με την κατανάλωση σόδας. Σε απάντηση, υποστηρικτές όπως το El Poder del Consumidor και η Arana, αγωνίστηκαν για φόρο στη σόδα στο Μεξικό. “Επιτύχαμε τις πιθανότητες και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Ενώ ο φόρος ήταν χαμηλότερος από ό, τι είχαν συστήσει οι ακτιβιστές, ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό του κόστους του ποτού ή περίπου ένα πέσο ανά λίτρο“.

Μετά τη θέσπιση του φόρου, οι πωλήσεις σόδας μειώθηκαν κατά 5,5% το 2014 και 9,7% το 2015. Μετά το προβάδισμα του Μεξικού, οι πόλεις των Η.Π.Α. όπως η Φιλαδέλφεια και το Σαν Φρανσίσκο, πέρασαν παρόμοια μέτρα. Ωστόσο, οι εταιρείες σόδας δεν υποστηρίζουν. Η Fiorella Espinosa είναι διατροφολόγος στο Poder del Consumidor και λέει ότι οι εταιρείες έχουν εισαγάγει νέες εκστρατείες μάρκετινγκ για να αντιμετωπίσουν τον φόρο και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Επιπλέον, οι εταιρείες σόδας διαφημίζουν πιο επιθετικά το εμφιαλωμένο νερό και οι πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού έχουν αυξηθεί. “Ο φόρος μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα“, λέει η Espinosa. “Η μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό“.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναφέρει ότι τα χρήματα από τον φόρο χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη 11.000 πηγαδιών στα σχολεία. Οι ακτιβιστές πιέζουν για τα υπόλοιπα κονδύλια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προγράμματα υγείας για τις κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, που η αύξηση των τιμών χτυπά πιο σκληρά. Η Espinosa επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες δεν περνούν τον φόρο προς τον καταναλωτή. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2016 διαπίστωσε ότι στο αγροτικό Μεξικό οι τιμές σόδας αυξήθηκαν μόνο κατά 0,73 πέσος ανά λίτρο, αντί για το πλήρες ένα peso που απαιτείται από τον νόμο. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι σε μέρη όπως η αγροτική Chiapas, εταιρείες σόδας θα μπορούσαν να επιδοτούν το κόστος του φόρου για να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλές.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του φόρου παραμένουν εμφανείς, αλλά μια μελέτη προέβλεψε ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες η μείωση της κατανάλωσης σόδας θα αποτρέψει μεταξύ 86.000 και 189.000 περιπτώσεων διαβήτη. Ενώ τα επιχειρήματα δημόσιας υγείας έχουν διατηρήσει την Coca-Cola στην αμυντική πλευρά του Κογκρέσου του Μεξικού, οι απεριόριστες αναπληρώσεις της εταιρείας για τα υπόγεια ύδατα της Chiapas αντιμετωπίζουν επίσης τοπική αντιπολίτευση.

Τοπική εξαπάτηση στην Coca-Cola

Τον Απρίλιο, τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανώσεις γειτονιάς πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το εργοστάσιο εμφιάλωσης της Coca-Cola στο San Cristobal de las Casas. Οι 1.500 διαδηλωτές καταγγέλλουν την κατανάλωση νερού και τις επιπτώσεις στην υγεία της Coca-Cola.

Η Arana λέει ότι η συνεχιζόμενη πίεση των πολιτών λειτουργεί. Η Coca-Cola είχε στο παρελθόν διαφημιστικές πινακίδες σε αυτόχθονες κοινότητες γύρω από το San Cristobal όπως το Σαν Χουάν Τσαμούλα, παρουσιάζοντας άνδρες και γυναίκες με παραδοσιακό φόρεμα με φιάλες της Coca-Cola. Έχουν πλέον κατεβάσει τις πινακίδες. “Αλλάζουν τη στρατηγική τους“, λέει η Arana. “Ανησυχούν για όλες τις κριτικές“.

Στο San Felipe Ecatepec, ο Juan Urbano αμφισβητεί ότι η σημερινή κυβέρνηση του Μεξικού θα βοηθήσει την κοινότητα με τα προβλήματα ύδρευσης. Αντ’ αυτού, οι ηγέτες της κοινότητας συμμετέχουν στο Εθνικό Συνέδριο για τους Αυτοχθόνες (C.N.I.) που συνδέεται με τους Ζαπατίστας, για να τονίσουν τις ανησυχίες των ιθαγενών κατά τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

πηγή

 

Ανακοινώσεις των Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΣυΡιζΑ Ξάνθης

Τις ακόλουθες ανακοινώσεις-καλέσματα συμμετοχής στη σημερινή επετειακή αντιφασιστική πορεία κοινοποίησαν οι Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΣυΡιζΑ Ξάνθης:

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Νομαρχιακό Τμήμα Ξάνθης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμμετέχει στα πανελλαδικά συλλαλητήρια που θα γίνουν το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου. Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να πλαισιώσουν ενεργά το συλλαλητήριο που θα γίνει στην Ξάνθη στις δώδεκα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία.

ΣυΡιζΑ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από νεοναζιστές-μέλη της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι παρά μία εγκληματική νεοναζιστική συμμορία που σπιλώνει τις αξίες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.

Ο Παύλος Φύσσας είναι πλέον σύμβολο κατά του φασισμού εντός και εκτός Ελλάδας. Το 2014, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του, τοποθετήθηκε άγαλμα στο σημείο, το οποίο έχει βεβηλωθεί πολλές φορές είτε από βανδαλιστές είτε από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Επιπλέον, με απόφαση του δήμου, η οδός Παναγιώτη Τσαλδάρη μετονομάστηκε σε οδό Παύλου Φύσσα.

Ο ΣυΡιζΑ τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, καλεί τους φίλους και τις φίλες, τα μέλη, όλους τους αντιφασίστες-αντιφασίστριες, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, να συμμετάσχουν στην αντιφασιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 12.00.

 

Τα αφανή θύματα της πετρελαιοκηλίδας στον Σαρωνικό

Την ανάγκη άμεσης ανάληψης δράσης για την προστασία της θαλάσσιας ζωής από την εκτεταμένη ρύπανση που προκάλεσε το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» τονίζουν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο Σύλλογος Περίθαλψης Άγριας Ζωής “Anima”.

Η πετρελαιοκηλίδα που κατέκλυσε τη Σαλαμίνα επεκτάθηκε στις γύρω ακτές του Σαρωνικού και κινδυνεύει να φτάσει μέχρι το Σούνιο, επηρεάζοντας καίρια τη θαλάσσια ζωή με επιπτώσεις που αναμένεται να μεγεθυνθούν. Εκτός από τις κατοικημένες περιοχές και τις παραλίες, μεγάλο πλήγμα δέχονται επίσης οι απομονωμένες βραχώδεις ακτές και οι νησίδες του Σαρωνικού. Οι βραχονησίδες αυτές, που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο δίκτυο των περιοχών “Natura 2000”, ενδεικτικό της υψηλής οικολογικής αξίας τους, θα υποβαθμιστούν σοβαρά και για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η ορνιθοπανίδα που απαντά στις περιοχές αυτές αποτελείται κυρίως από θαλασσοπούλια, αρπακτικά που φωλιάζουν στις απόκρημνες ακτές και μεταναστευτικά πουλιά που σταθμεύουν σε ξηρά και θάλασσα για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. Όλα αυτά τα είδη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα, καθώς ακόμα κι αν δεν πεθάνουν άμεσα από τοξίνωση, το πετρέλαιο που θα τα καλύψει θα τα καταστήσει ανίκανα να πετάξουν και να τραφούν, ενώ παράλληλα θα χάσουν τις μονωτικές ικανότητες που τους προσδίδει το πτέρωμά τους.

Η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών με μαζούτ θα εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση εντοπισμού πετρελαιωμένων πουλιών οι πολίτες παρακαλούνται να απευθυνθούν στην “Anima” (τηλέφωνο 210 9510075) η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για τον σωστό χειρισμό των περιστατικών.

Η πολιτεία, αλλά και οι υπαίτιοι αυτής της οικολογικής καταστροφής, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα και δίχως περαιτέρω ολιγωρία, για την αποτελεσματική απομάκρυνση του μαζούτ από τις ακτές του Σαρωνικού και τις βραχονησίδες και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Το περιστατικό αυτό, που συμβαίνει δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια, δείχνει να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, προκαλώντας δικαιολογημένα ερωτηματικά σχετικά με τη διαχείριση ακόμα πιο κρίσιμων ατυχημάτων ίδιου ή ακόμα και μεγαλύτερου μεγέθους (π.χ. εξορύξεις υδρογονανθράκων) και μάλιστα σε ένα κλειστό και ευαίσθητο οικοσύστημα όπως η Μεσόγειος Θάλασσα.

 

Δωρεάν εμβολιασμοί

Στο πλαίσιο του εθνικού υποχρεωτικού εμβολιασμού, ο δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο “Αποστολή Άνθρωπος” αναλαμβάνουν να εμβολιάσουν ανασφάλιστα βρέφη, νήπια και παιδιά. Τα εμβόλια θα προσφερθούν δωρεάν από την οργάνωση στις 17 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή μέχρι την Τρίτη 3 Οκτωβρίου στη διεύθυνση Βενιζέλου 30 για να προσκομίσουν τα βιβλιάριά τους. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410 66304.

 

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (εισηγητής: Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
 2. Ανάκληση προεγκρίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζηγεωργίου).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα γίνει την ίδια ώρα της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου.

 

Μόνο η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο αύξησε φόρους και εισφορές το 2016

Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων αναδείχθηκε για το 2016 η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση “Tax Policy Reforms 2017” του Ο.Ο.Σ.Α. Όπως αναφέρεται σε αυτή, η Ελλάδα ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος του οργανισμού που αύξησε τον βασικό συντελεστή Φ.Π.Α. από το 23% στο 24%, όπως και η μόνη χώρα που επιβάρυνε κατά 1% περισσότερο σε σχέση με το 2015 τη μέση φορολογική επιβάρυνση των άγαμων μισθωτών!

Επομένως, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι -όπως σημειώνεται στην έκθεση- όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προϋπολόγισαν για το 2017 χαμηλότερα φορολογικά με εξαίρεση την Ελλάδα.

Πρωτιά καταγράφεται για την Ελλάδα και στην επιβάρυνση από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης λόγω του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου.

«Οι κυβερνήσεις (όχι όλες προφανώς) ορθώς επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην τόνωση της ανάπτυξης μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Ο.Ο.Σ.Α. Άνχελ Γκουρία, προσθέτοντας ότι «η παρακολούθηση των αλλαγών στο παγκόσμιο τοπίο της φορολογικής πολιτικής, παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους φορείς στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών τους».

πηγή