Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο Μύκης

Ο δήμος Μύκης ενημερώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α/14-4-2014) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του δήμου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο Τοπείρου

Ο δήμος Τοπείρου γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4257/2014 με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α.», τίθεται σε ισχύ και για διάστημα τεσσάρων μηνών (μέχρι 14-08-2014) δυνατότητα ρύθμισης-εξόφλησης δημοτικών και κοινοτικών βεβαιωμένων οφειλών (τέλη, φόροι, εισφορές κλπ.) προς τον ίδιο.