Ρυθμίσεις οφειλών από τον δήμο Τοπείρου

Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4483/17 (Φ.Ε.Κ. 107/31.07.2017 – τεύχος Α) και σύμφωνα με το άρθρο 52, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Ρύθμιση οφειλών προς τον δήμο Ξάνθης

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.4321/2015 οι οφειλέτες του έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον δήμο, ως εξής:

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο Αβδήρων

Ο δήμος Αβδήρων γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α/14-04-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 24 του ν.4304/2014, Φ.Ε.Κ. 234/τ.Α’), τίθεται σε ισχύ και για διάστημα ενός μήνα η δυνατότητα ρύθμισης-εξόφλησης δημοτικών και κοινοτικών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών (φόροι, τέλη, εισφορές) προς τον δήμο Αβδήρων.

Ανακοίνωση του δήμου Τοπείρου για τη ρύθμιση οφειλών

Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και προστίμων προστίμων προς τους δήμους κοινοποιεί ο δήμος Τοπείρου, αναφέροντας τα ακόλουθα:

Δήμος Ξάνθης προς οφειλέτες

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Ξάνθης ανακοινώνεται ότι οι οφειλέτες του δήμου έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τις οποίες θα καταβάλλουν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93 τεύχος Α΄ 14/04/2014).

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο Μύκης

Ο δήμος Μύκης ενημερώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α/14-4-2014) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του δήμου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον δήμο Τοπείρου

Ο δήμος Τοπείρου γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.4257/2014 με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α.», τίθεται σε ισχύ και για διάστημα τεσσάρων μηνών (μέχρι 14-08-2014) δυνατότητα ρύθμισης-εξόφλησης δημοτικών και κοινοτικών βεβαιωμένων οφειλών (τέλη, φόροι, εισφορές κλπ.) προς τον ίδιο.